Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PEARL JAMS (vof), gevestigd te Antwerpen – België (EU), ingeschreven bij de Belgische Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer BE 0607.870.492, handelend onder de naam PEARL JAMS, waaronder alle activiteit via de internetsite met als URL’s www.pearljammings.com en www.pearljammings.be, hierna te noemen: “PEARL JAMS”, en op alle rechtsbetrekkingen tussen PEARL JAMS en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: “Koper”. 

1.2

Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden PEARL JAMS alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.3

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van PEARL JAMS en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatste. 

1.4

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper alsmede eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.5

Indien met Koper meerdere (rechts-)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met PEARL JAMS gesloten overeenkomst. 

1.6

PEARL JAMS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing zijn steeds de ten tijde van het doen van de aanvraag gepubliceerde Algemene Voorwaarden. 

1.7

In geval van strijdigheid tussen vertalingen van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst. 

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst 

2.1

Alle aanbiedingen van PEARL JAMS – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie - zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst tussen PEARL JAMS en Koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk waaronder tevens begrepen elektronisch door PEARL JAMS is bevestigd, dan wel doordat PEARL JAMS geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. 

2.2

PEARL JAMS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, schriftelijk of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PEARL JAMS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4

Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van PEARL JAMS en voor zover Koper PEARL JAMS schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor Koper bestelde, in productie genomen of reeds gemaakte producten betreft. 

2.5

PEARL JAMS is gerechtigd aanvragen, opdrachten en orders te weigeren. Eventuele door Koper betaalde gelden worden in dat geval door PEARL JAMS aan Koper geretourneerd. 

2.6

De afbeeldingen bij al onze producten zijn authentiek, en zo waarheidsgetrouw als mogelijk. Niettemin kunnen steeds afwijkingen van de realiteit, hoe minimaal ook, optreden. Aan deze afbeeldingen kunnen dus geenszins rechten worden ontleend – noch aangaande het uitzicht (vormen, kleuren, etc.) noch aangaande de aantallen.

Artikel 3 Prijzen en betalingen 

3.1

Alle door PEARL JAMS vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. PEARL JAMS heeft een minimum bestelbedrag van € 50 (exclusief BTW en verzendingskosten) voor zakelijke klanten. Indien de opdrachtgever een bestelling plaatst onder genoemd bedrag, wordt er geacht geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand te zijn gekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3

PEARL JAMS kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Koper, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5

Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden als vooruitbetaling, volgens de manieren zoals aangeboden op de website.

3.6

Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, via de op de website aangegeven betaalmiddelen. Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van PEARL JAMS kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 8 (acht) kalenderdagen. Indien de betaling na verstrijken van de betalingstermijn niet is geschied, wordt de bestelling als nietig beschouwd en aldus niet uitgevoerd.

3.7

Alle kortingscodes, coupons, geschenkenbons e.d. mogen slechts éénmaal gebruikt worden. Bij misbruik zal schadevergoeding geëist worden.

Artikel 4 Levering 

4.1

PEARL JAMS heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.

Koper dient na verzending nog rekening te houden met in de markt gebruikelijk levertijden van post- en pakketvervoerders voor standaardzendingen (derhalve geen spoed- of express-zendingen). De in offertes, orderbevestigingen of anderszins door PEARL JAMS genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Koper de overeenkomst in stand laat. Bij reeds verzonden zendingen is dit niet eerder het geval dan dat een door PEARL JAMS bij de vervoerder ingediend navraagonderzoek een negatief eindresultaat heeft opgeleverd. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel ter zake van de verloren gegane zending reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2

PEARL JAMS levert na betaling alle bestelde artikelen voor zover de voorraad strekt. Backorders worden niet aangehouden. Deze artikelen kunnen indien gewenst door Koper worden besteld wanneer deze beschikbaar zijn. Het eventueel reeds betaalde bedrag ter grootte van de prijs die Koper voor desbetreffende artikelen heeft betaald, zal worden geretourneerd. 

4.3

Aan de leveringsplicht van PEARL JAMS zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of de persoon die deze ter plaatse vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. 

4.4

PEARL JAMS is gevestigd in België. Bij leveringen naar het buitenland dient Koper zich zelf te informeren omtrent regelingen, heffingen en voorschriften bij import in het land van bestemming. Alle heffingen, BTW bij import en overige financiële en andere gevolgen van import, zijn voor rekening van Koper. Koper vrijwaart PEARL JAMS voor alle aanspraken hieromtrent.

4.5

De wijze van verzending en verpakking wordt bepaald door PEARL JAMS.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en Risico 

5.1

PEARL JAMS behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder PEARL JAMS zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van PEARL JAMS op Koper wegens niet-nakoming door Koper van die overeenkomst. Koper is verplicht PEARL JAMS onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Het risico ter zake van het transport en de te leveren goederen gaat over op Koper op het moment dat de goederen voor het eerst aan Koper ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 6 Garantie 

6.1

Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper vrijwaart PEARL JAMS tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabrieks- en/of grossiersgarantie en/of informatie. 

6.2

Voornoemde garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan Koper verstrekte handleidingen en specificaties.

6.3

Elke garantieverplichting vervalt wanneer:

Koper zelf wijzigingen, reparaties of bewerkingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;

Koper de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

Koper de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden;

de gebreken bij aflevering zichtbaar waren en Koper deze gebreken niet conform artikel 10 aan PEARL JAMS heeft medegedeeld;

sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd;

sprake is van waterschade, vochtschade, bevriezing of verontreiniging.

6.4

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van PEARL JAMS. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1

Behoudens het bepaalde in artikel 6 en behoudens in geval van opzet of grove schuld is PEARL JAMS aansprakelijk, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de PEARL JAMS afgesloten verzekering in het betreffende geval gedane uitkering. 

7.2

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van PEARL JAMS beperkt tot het factuurbedrag dat Koper heeft betaald betreffende de zaken waardoor de schade is veroorzaakt. 

7.3

Indien Koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke PEARL JAMS noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan PEARL JAMS verleent, kan Koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door PEARL JAMS. 

7.4

PEARL JAMS is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte, technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren. 

7.5

PEARL JAMS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste besparingen, verloren gaan van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.6

PEARL JAMS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten. 

7.7

PEARL JAMS bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Koper mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn. 

Artikel 8 Ontbinding 

8.1

Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:

de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; 

de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

8.2

Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht 

9.1

Onder overmacht van PEARL JAMS wordt onder meer verstaan: niet- of laattijdige levering door toeleveranciers van PEARL JAMS of andere ingeschakelde derden, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, bedrijfsbezettingen, transportbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften, waterschade, brandschade, vorstverlet, bedrijfsstoringen, energiestoringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van PEARL JAMS liggen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website. 

9.2

In geval van overmacht is PEARL JAMS gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat PEARL JAMS tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper gehouden is. 

9.3

Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is Koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. 

9.4

Bij beëindiging als voren bedoeld is PEARL JAMS gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is PEARL JAMS niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper. 

Artikel 10 Inspectie en reclame 

10.1

Koper dient de zaken bij aflevering (of zo spoedig daarna als mogelijk) te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na ontvangst der zaken ter kennis van PEARL JAMS zijn gebracht. 

10.2

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na aflevering, ter kennis van PEARL JAMS zijn gebracht. 

10.3

Indien de klacht door PEARL JAMS juist wordt bevonden, zal PEARL JAMS de nodige tijd gegeven worden om de haar inziens vereiste voorzieningen te treffen, en is PEARL JAMS slechts gehouden te harer keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft kosteloos te herstellen dan wel door andere te vervangen of de prijs die Koper voor de desbetreffende zaken heeft betaald aan Koper te vergoeden. 

10.4

Klachten betreffende (deel-)facturen dienen uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na verzenddatum ervan ter kennis van PEARL JAMS te zijn gebracht. 

10.5

Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde/verrichte respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door PEARL JAMS in behandeling genomen. 

10.6

Vorderingen van Koper gebaseerd op de stelling dat een door PEARL JAMS geleverd product een tekortkoming als bedoeld in dit artikel heeft, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de datum van aflevering. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door PEARL JAMS vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij PEARL JAMS , diens toeleverancier of andere rechthebbenden. De aan Koper verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PEARL JAMS, geheel noch gedeeltelijk door Koper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling 

12.1

Alle uit de door PEARL JAMS gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen PEARL JAMS en Koper alsmede geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Antwerpen in België, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten 

12.2

Op alle overeenkomsten tussen PEARL JAMS en Koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 13 Diversen 

13.1

PEARL JAMS is gevestigd te Mechelsesteenweg 142 / 20, Antwerpen 2018, België (EU), en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder identificatienummer BE 0607.870.492.

Gelieve alle correspondentie te zenden naar bovenstaand adres, of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.


Scroll naar boven